Nautika

 

....Sugestije:                                                          

1. Vlasnici skutera, plovila sa snagom motora ve?om od 15 KS moraju prijaviti svoja plovila u Lu?ku kapetaniju Pula na adresi Riva 18, 52000 Pula, tel: 222-037, fax 276-46. Vr?i se prijava dolaska koja vrijedi godinu dana te cijena prijave ovisi o du?ini plovila. Vlasnici su ujedno i du?ni platiti premiju osiguranja za tre?e lice. Osobe koje upravljaju plovilima moraju imati uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje.

2. Mogu?nost dogovora za vez - samo za goste na?e ku?e!

3. Goriva za plovila su dostupna na svakoj benzinskoj crpki

4. Spust za plovila

5. Medulin tako?er ima ovla?teni servis za Johnson, Mercury, Mercruiser, Mariner i ostale motore kao i servis za popravak oste?enja na trupu broda

 

 

?2003-2008, Kosovi?

The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.